Revelation 21 – A Prophetic Panorama from the Birth of Jesus to Armageddon – in Dutch

Openbaring 21

 

 

Openbaring hoofdstuk 12 Is een soort vergelijking, een samenvatting door metafoor die de hele verdrukkingsperiode samenvat, beginnend met de geboorte van Jezus, rond v.Chr. 2 en verder door het oordeel van de Zesde Trompet (Dit is nuttig en nuttig om je voor te bereiden op de wederkomst van Jezus en de komende Grote en Verschrikkelijke Dag des Heren):

  • Samenvattend is hier de tijdlijn: De Messias, het Christuskind wordt geboren (Lucas 2).
  • De kruisiging, opstanding en hemelvaart. (Mattheüs 27).
  • The Times of Distress – Breaking of Tribulation Seals (1 tot 5).
  • Bij of onmiddellijk na de opname van de kerk (die samenvalt met het verbreken van het 6e verdrukkingszegel – Mattheüs 24:29-31),
  • sluit de Antichrist een verdrag met Israël. Hiermee begint de zevenjarige verdrukking. Halverwege de verdrukking (1260 dagen, wat 3,5 jaar later is), verbreekt de Antichrist het verdrag, ontheiligt hij de tempel en begint hij de Joden te vervolgen.
  • Aan het einde van de verdrukking (1260 dagen na de ontheiliging van de tempel gekenmerkt door het blazen van de 6e Trompet Oordeel), keert Jezus Christus terug naar de aarde en verslaat de strijdkrachten van de Antichrist.
  • Gedurende de volgende 30 dagen (in de aanloop naar 1290 dagen na de ontheiliging van de tempel) wordt Israël herbouwd en wordt de aarde hersteld.
  • Gedurende de volgende 45 dagen (in de aanloop naar 1335 dagen na de ontheiliging van de tempel) worden de heidense naties veroordeeld voor hun behandeling van Israël. De bedeling van het millennium begint en zal 1000 jaar duren (Openbaring 20:3, 5-6).

Openbaring 12:1, “En er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw (Israël) gekleed in de zon, met de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren (de 12 Stammen van Israël). vers 2. Ze was zwanger en schreeuwde het uit van de pijn bij de geboorte en de pijn van de bevalling (het Christuskind). Vers 3. En er verscheen een ander teken aan de hemel: zie, een grote rode draak (Satan), met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven diademen. Vers 4. Zijn staart veegde een derde van de sterren van de hemel naar beneden en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te bevallen, zodat hij het zou verslinden als ze haar kind baarde (Jezus, het Christuskind). Vers 5. Ze baarde een mannelijk kind (het Christuskind), iemand die alle naties zal regeren met een ijzeren staf, maar haar kind werd weggevoerd naar God en naar zijn troon, vers 6. en de vrouw vluchtte naar de wildernis, waar ze een plaats heeft die door God is voorbereid, waar ze 1260 dagen zal worden gevoed (gelijk aan 3 1/2 jaar bij gebruik van de Hebreeuwse kalender van 30 dagen per maand). De interpretatie van de 1260 dagen, of 3,5 jaar, valt hier samen met Openbaring 11:2: “Maar meet de voorhof buiten de tempel niet; laat dat weg, want het zal (toekomstige tijd) worden overgegeven aan de naties, en zij zullen de heilige stad tweeënveertig maanden lang vertrappen.” Niet alleen ‘weglaten’, maar ‘uitwerpen’. De “voorhof die buiten de tempel is” werd alleen door joden betreden. Het lijkt daarom deel uit te maken van de Kerk, maar dat deel dat gescheiden is van de “binnenste kring van ware gelovigen” en deze buitenste voorhof zal aan de wereld worden overgegeven, wat hier wordt gesymboliseerd door “de heidenen”. De heidenen, de naties, betekenen gedurende de Apocalyps ofwel (1) de hele mensheid; of (2) dat deel van de mensheid dat overblijft wanneer de ware Kerk van God wordt teruggetrokken, en daarom het onrechtvaardige deel van de mensheid omarmt in tegenstelling tot het goddelijke (vgl. Openbaring 2:26; Openbaring 14:8; Openbaring 16: 19; Openbaring 18:23; 22:22).

Dit is een verder bewijs van de timing van het vijfde verdrukkingszegel, de grote afval van de kerk, vervolging van de heiligen, vindt plaats vóór het zesde verdrukkingszegel.
 
** Het is ook belangrijk op te merken dat het 6e verdrukkingszegel niet verbroken zal worden en dat de opname van de Kerk pas zal plaatsvinden nadat de antichrist is geopenbaard:
 
Lees alstublieft 2 Thessalonicenzen 2:1-3: “Wat betreft de komst van onze Heer Jezus Christus en onze samenkomst tot Hem, vragen wij u, broeders, vers 2, niet snel geschokt of verontrust te zijn, hetzij door een geest of een gesproken woord, of een brief die van ons lijkt te zijn, inhoudende dat de dag des Heren is aangebroken. Vers 3. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag zal niet komen, tenzij de opstand ( de afvalligheid, de grote afvalligheid van het geloof) komt eerst, en de mens der wetteloosheid wordt (de antichrist) geopenbaard, de zoon des verderfs (de antichrist) vers 4, die zich verzet tegen en zich verheft tegen elke zogenaamde god of voorwerp van aanbidding, zodat hij plaatsneemt in de tempel van God en verkondigt dat hij God is.”
 
Nu terug naar Openbaring 11:2: “En de heilige stad zullen zij vertreden.” De heilige stad – dat is Jeruzalem – is altijd een type van de Kerk in de Apocalyps. “De naties” (heidenen of niet-gelovigen) zijn het instrument waarmee de Kerk wordt vertreden, en de vermelding van de heidenen in verband met het afvallige deel van de Kerk leidt tot de beschrijving van de onderdrukking van Gods gelovigen door de wereld . (Dit verwijst naar de huidige en groeiende grote vervolging van de heiligen tijdens het 5e verdrukkingszegel. De gemeente wordt verwijderd – opgenomen – bij het 6e verdrukkingszegel en degenen die overblijven kunnen de kerk lijken te zijn (‘de heidenen’) zijn niet gelovigen en het omhulsel van de kerk is leeg van ware gelovigen en leeg van de Heilige Geest).
 
Samenvattend volgt hier de tijdlijn (in deze kleurtekst):
 
Bij of onmiddellijk na de opname van de kerk (die samenvalt met het verbreken van het 6e verdrukkingszegel – Mattheüs 24:29-31), sluit de Antichrist een verdrag met Israël. Hiermee begint de zevenjarige verdrukking.

Deze antichrist zal valse hoop en vrede in de wereld brengen en zal doen wat niemand anders ooit heeft gedaan: Israël en Palestina samenbrengen. In feite zal de koning een 7-jarig vredesverdrag sluiten met het volk en er zal vrede zijn voor 3 1/2 jaar, wat ons zal brengen bij de 6e Verdrukkingsbazuin – het middenpunt van de 7-jarige Grote Verdrukking. Daarna zal de Antichrist zijn gelofte breken en de Joden stoppen met al hun offers, en hij zal zichzelf in de tempel zetten en verkondigen dat hij God is. Dit wordt de ‘gruwel der verwoesting’ genoemd, waarover de profeet Daniël sprak. En hij zal het verbond met velen bevestigen gedurende één week – deze ‘één week’, of 7 jaar, ook bekend als Daniëls 70e week, vindt plaats bij het verbreken van het 6e verdrukkingszegel – en in het midden van deze week, of na 3.5 jaar, samenvallend met het blazen van de 6e Verdrukkingsbazuin, zal hij ervoor zorgen dat het offer en de offerande ophouden. “En vanwege de verspreiding van gruwelen zal hij het tot een woestenij maken, zelfs tot aan de voleinding, en dat vastbesloten zal op de woestenij worden uitgestort”. Daniël 9:27. Opnieuw in Mattheüs 24:15-16: “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats (wie het leest, laat hem het begrijpen), laat dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.” En als je dit ziet, zei Jezus dat je naar de bergen moest vluchten, want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er sinds het begin van de wereld niet is geweest of ooit zal zijn. En tenzij die dagen worden ingekort, zal niemand worden gespaard. Laat hem die op het dak is niet naar beneden komen om iets uit zijn huis te halen; en laat hem die op het veld is niet terugkeren om zijn kleren mee te nemen. En wee hen die zwanger zijn, en hen die in die dagen zogen! Maar bid dat uw vlucht niet in de winter zal zijn, noch op de sabbatdag. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet was sinds het begin van de wereld tot op deze tijd, nee, en nooit meer zal zijn. En tenzij die dagen zouden worden ingekort, zou er geen vlees worden gered; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Mattheüs 24:15-22. Halverwege de verdrukking (1260 dagen, wat 3,5 jaar later is), verbreekt de Antichrist het verdrag, ontheiligt hij de tempel en begint hij de Joden te vervolgen. Aan het einde van de verdrukking (1260 dagen na de ontheiliging van de tempel gekenmerkt door het blazen van de 6e Trompet Oordeel), keert Jezus Christus terug naar de aarde en verslaat de strijdkrachten van de Antichrist. Openbaring 9:12: “Het eerste wee is voorbij; zie, er komen nog twee weeën. Vers 13, “Toen blies de zesde engel op zijn bazuin, (de eerste 3,5 jaar van de Grote Verdrukking zijn voorbij. Dit is het midden). en ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar voor God, vers 14, die tegen de zesde engel zei die de trompet had: “Laat de vier engelen los die vastgebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat.” Vers 15. Dus de vier engelen, die waren voorbereid voor het uur, de dag, de maand en het jaar, werden vrijgelaten om een derde van de mensheid te doden. Vers 16. Het aantal bereden troepen was twee keer tienduizend keer tienduizend (200.000.000 is de geschatte omvang van het Chinese leger in 2022); Ik hoorde hun nummer. Vers 17. En zo zag ik de paarden in mijn visioen en degenen die erop reden: ze droegen borstplaten in de kleur van vuur en saffier en zwavel, en de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en vuur en rook en zwavel kwam uit hun mond. Vers 18. Door deze drie plagen werd een derde van de mensheid gedood, door het vuur en de rook en de zwavel die uit hun mond kwamen. Vers 19. Want de kracht van de paarden zit in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen met koppen, en daardoor verwonden ze.” Vers 20. De rest van de mensheid, die niet door deze plagen werd gedood, bekeerde zich niet van de werken van hun handen en gaf ook niet op met het aanbidden van demonen en afgoden van goud en zilver en brons en steen en hout, die niet kunnen zien of horen of lopen , vers 21. noch bekeerden zij zich van hun moorden of hun tovenarij of hun seksuele immoraliteit of hun diefstallen. (Niemand wordt gered nadat de 6e Verdrukkingsbazuin is geblazen) (Opmerking: wanneer het 6e verdrukkingszegel wordt verbroken, wat op elk moment kan gebeuren, duurt het 3,5 jaar tot de slag van Armageddon.) Gedurende de volgende 30 dagen (in de aanloop naar 1290 dagen na de ontheiliging van de tempel) wordt Israël herbouwd en wordt de aarde hersteld. • Gedurende de volgende 45 dagen (in de aanloop naar 1335 dagen na de ontwijding van de tempel) worden de heidense naties veroordeeld voor hun behandeling van Israël. • De bedeling van het millennium begint en zal 1000 jaar duren (Openbaring 20:3, 5-6). De profetie uit Daniël 12;1 vertelt ons dat, “In die tijd zal (toekomstige) Michaël opstaan, de grote vorst die de leiding heeft over uw volk. En er zal (toekomstige) een tijd van benauwdheid zijn zoals er nooit geweest is sinds er een natie was (zie ook de woorden van Jezus in Mattheüs 24:21) tot die tijd. Maar op dat moment zal uw volk worden bevrijd (bij het verbreken van het 6e zegel, het begin van de Grote en Verschrikkelijke Dag des Heren, zie Mattheüs 24:29-31), iedereen wiens naam in het boek zal worden gevonden. Vers 2. En velen van degenen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, en sommigen tot schande en eeuwige verachting. Vers 3. En zij die wijs zijn, zullen schijnen als de helderheid van de lucht daarboven; en degenen die velen tot gerechtigheid brengen, zoals de sterren voor eeuwig en altijd. Vers 4. Maar jij, Daniël, hou je mond en verzegel het boek, tot de tijd van het einde. Velen zullen heen en weer rennen en de kennis zal toenemen.” Vers 5. Toen keek ik, Daniël, en zie, twee anderen stonden, een aan deze oever van de stroom en een aan die oever van de stroom. Vers 6. En iemand zei tegen de in linnen geklede man, die boven het water van de stroom was: “Hoe lang zal het duren tot het einde van deze wonderen?” Vers 7. En ik hoorde de man, gekleed in linnen, die boven het water van de stroom was; hij hief zijn rechterhand en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij hem die eeuwig leeft dat het voor een tijd, tijden, en een halve tijd zou zijn, en dat wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, alle deze dingen zouden af zijn. Vers 8. Ik hoorde het, maar ik begreep het niet. Toen zei ik: “O mijn heer, wat zal de uitkomst van deze dingen zijn?” Vers 9. Hij zei: “Ga heen, Daniël, want de woorden zijn opgesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Vers 10. Velen zullen zich reinigen en wit maken en gelouterd worden, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen. En geen van de goddelozen zal het begrijpen, maar zij die wijs zijn zullen het begrijpen. Vers 11. En vanaf het moment dat het reguliere brandoffer wordt weggenomen (op of vlak voor de 6e Verdrukkingsbazuin) en de gruwel die verwoesting brengt, wordt opgericht, zullen er 1290 dagen (3,5 jaar) zijn. Vers 12. Gezegend is hij die wacht en aankomt bij de 1335 dagen (gedurende de volgende 45 dagen die leiden tot 1335 dagen na de ontwijding van de tempel), worden de heidense naties veroordeeld voor hun behandeling van Israël). Vers 13. Maar ga door tot het einde. En je zult rusten en staan op je toegewezen plaats aan het einde van de dagen.” HERHALEN – Samenvattend is hier de tijdlijn: Bij of onmiddellijk na de opname van de kerk (die samenvalt met het verbreken van het 6e verdrukkingszegel – Mattheüs 24:29-31), sluit de Antichrist een verdrag met Israël. Hiermee begint de zevenjarige verdrukking. Halverwege de verdrukking (1260 dagen, wat 3,5 jaar later is), verbreekt de Antichrist het verdrag, ontheiligt hij de tempel en begint hij de Joden te vervolgen. Aan het einde van de verdrukking (1260 dagen na de ontheiliging van de tempel gekenmerkt door het blazen van de 6e Trompet Oordeel), keert Jezus Christus terug naar de aarde en verslaat de strijdkrachten van de Antichrist. Gedurende de volgende 30 dagen (in de aanloop naar 1290 dagen na de ontheiliging van de tempel) wordt Israël herbouwd en wordt de aarde hersteld. Gedurende de volgende 45 dagen (in de aanloop naar 1335 dagen na de ontheiliging van de tempel) worden de heidense naties veroordeeld voor hun behandeling van Israël. De bedeling van het millennium begint en zal 1000 jaar duren (Openbaring 20:3, 5-6). Waar brengt dit ons vandaag (12/11/2022)? Openbaring hoofdstuk 6 – zoals overeenkomend met – Mattheüs hoofdstuk 24 het 1e Verdrukkingszegel – Wereldwijde verovering en politieke intriges zijn aan de gang sinds de geboorte van Jezus. het 2e verdrukkingszegel – Oorlogen en oorlogsgeruchten zijn aan de gang sinds de geboorte van Jezus. het 3e verdrukkingszegel – Hongersnood. is aan de gang sinds de geboorte van Jezus. het 4e verdrukkingszegel –  Dood. is aan de gang sinds de geboorte van Jezus. het 5e verdrukkingszegel – Martelaren, vervolging, antichrist, afval. We hebben de afgelopen 75 jaar de periode gezien van het verbreken van het 5e verdrukkingszegel, en het wordt intenser. (Zie Matteüs 24:9-13 en Openbaring 6:9-13.) Dit omvat ook de grote afval, het afvallig worden van het geloof in Christus Een grote vervolging van christenen, De onthulling van de man des verderfs (zie deze link voor meer informatie: “Wanneer beginnen de 7-jaren?”) WAT KOMT HIERNA? Mattheüs 24:29 “Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen (d.w.z. na verdrukkingszegels 1 tot en met 5), zal de zon verduisterd worden en zal de maan haar licht niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de machten van de hemel zal beven. Vers 30. Dan zal aan de hemel het teken van de Mensenzoon verschijnen, en dan zullen alle stammen van de aarde rouwen en zullen ze de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met macht en grote heerlijkheid. Vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden met een luid trompetgeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot het andere.” EEN BELANGRIJKE HISTORISCHE EN CHRONOLOGISCHE MARKER: “Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen”.  Het is belangrijk om goed te letten op de bewoordingen “onmiddellijk daarna” en “de verdrukking van die dagen”, die verwijst naar iets dat eerder kwam en dat er iets zal volgen. We hebben al gelezen en vastgesteld dat de “verdrukking van die dagen” specifiek verwijst naar de tijdsperiode die bekend staat als ‘de dagen van benauwdheid’, het verbreken van de eerste vijf verdrukkingszegels, van ongeveer 1 n.Chr. tot op de dag van vandaag (voetnoot 1), (voetnoot 2). Nu zullen we ontdekken wat volgt op het verbreken van de eerste vijf verdrukkingszegels, BELANGRIJK: Mattheüs 24:21 zegt: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet is geweest vanaf het begin van de wereld tot nu toe, nee, en nooit (weer) zal zijn. specifiek, Mattheüs 24:29. De zon zal verduisterd worden, en De maan zal zijn licht niet geven, en De sterren zullen uit de hemel vallen, en De machten van de hemelen zullen wankelen. Vers 30. Dan zal aan de hemel het teken van de Mensenzoon verschijnen, en dan zullen alle stammen van de aarde treuren, en Ze zullen de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote heerlijkheid. Vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden met een luid trompetgeschal, en Ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot het andere. Jezus herhaalt het verbreken van het 6e verdrukkingszegel in Openbaring 6:12-17, op deze manier: “En ik keek toen Hij het zesde zegel verbrak, en er was een grote aardbeving; en de zon werd zo zwart als een zak van haar, en de hele maan werd als bloed en de sterren aan de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen laat vallen als hij door een harde wind wordt geschud. berg en eiland werden van hun plaats verwijderd. Toen verborgen de koningen van de aarde en de vooraanstaande mensen, en de commandanten en de rijken en de sterken, en elke slaaf en vrije persoon zich in de grotten en tussen de rotsen van de bergen; en Ze zeiden tegen de bergen en de rotsen: “Val op ons en verberg ons voor de aanblik van Hem die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is aangebroken en wie in staat is om stellage?” BELANGRIJK:  Vervolgens, snel achter elkaar (zie Openbaring hoofdstuk 7), de windstromen van de aarde stoppen met bewegen, 144.000 uit de twaalf stammen van Israël zijn door God verzegeld; toen plotseling, vanuit de verdrukking, een grote menigte die niemand tellen kon, uit elke natie en alle stammen, volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, gekleed in witte gewaden, en palmtakken waren in hun handen; en zij roepen met luide stem en zeggen: “De redding is van onze God die op de troon zit, en van het Lam.” De langverwachte Opname van alle heiligen van God heeft plaatsgevonden. Elk van deze gebeurtenissen moet afzonderlijk en vervolgens collectief zorgvuldig worden overwogen. Elke gebeurtenis is een samenvatting van wat komen gaat en geeft een goed inzicht in ELKE gebeurtenis, die in meer detail wordt beschreven in het boek Openbaring. Het is belangrijk op te merken dat deze gebeurtenissen snel en tegelijkertijd of snel achter elkaar plaatsvinden. (Sommige bijbelleraren zeggen ten onrechte dat Jezus een andere keer terug zal komen om deze gebeurtenissen af te ronden en de kerk op te nemen, wat overduidelijk onjuist is. Er is maar één tweede komst en slechts één 2e verschijnt. Jezus zal al zijn teruggekeerd en blijft aanwezig, zelfs tot aan de slag van Armageddon. Jezus verschijnt niet, Mattheüs 24:30-31, verdwijnt en verschijnt dan weer in Openbaring 19:11-21.) Er zijn geen drie adventen of ‘opnieuw verschijnen’ voor een derde keer! WAAROM IS DIT BELANGRIJK en WAAROM IS HET VAN BELANG? Waarom maakt het uit “wanneer” de verdrukking begint of “wanneer” christenen zullen worden opgenomen in de hemelen? Het is van belang, want klaar zijn voor Zijn Terugkeer is het bewijs van het Ware Christendom en alleen een Ware Gelovige in Christus zal zich gegarandeerd bij Christus voegen bij het geluid van Zijn Grote Trompet en ontsnappen aan de Grote en Verschrikkelijke Dag des Heren. Het is van belang omdat gereed zijn vereist dat we geloven en doen wat Hij ons heeft opgedragen ter voorbereiding op Zijn wederkomst; Hij heeft gezegd: “Gaat daarom en maakt alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren onderhouden alles wat Ik u geboden heb. En zie, ik ben altijd bij je, tot het einde der tijden.” Het doet er toe omdat Hij heeft gewaarschuwd dat “Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: ‘Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd en in Uw naam demonen uitgedreven en in Uw naam vele wonderen verricht? En dan zal ik tegen hen verklaren: ‘Ik heb je nooit gekend; GA UIT VAN MIJ, JIJ DIE WETTELOOSHEID BEOEFT.’” Het doet er toe omdat veel christenen werkeloos zitten te wachten op een gebeurtenis die al begonnen is en ze DOEN niet wat Hij hen vertelde te doen en kunnen daarom een groot gevaar vormen. Het is van belang omdat sommige van onze familie, vrienden en buren zich er totaal niet van bewust zijn of gewoon niet geloven dat Christus zal terugkeren en dat Gods laatste oordelen hen tot buitenste duisternis zullen veroordelen. Want als christenen spreken ons geloof, onze overtuigingen en ons gedrag luider dan onze woorden. Als u de doctrine van “Eén en klaar” van ‘een klein gebed opzeggen en Jezus aanvaarden’ hebt geaccepteerd als alles wat u hoeft te doen om gered te worden, bent u misschien misleid en bent u misschien niet klaar voor Zijn terugkeer. We moeten ‘onze redding met vrees en beven bewerken’, ons dagelijks bekeren, Hem op de voet volgen, Hem volledig gehoorzamen, vaak biechten, ons regelmatig verheugen, Hem prijzen en tot Hem bidden zonder ophouden! (Je zult het verschil kennen). VOLGENDE: “De rest van het verhaal”, verzen 7 tot en met 17. Je broer en vriend – Voorbereiding Mike Jong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s